Делегацијата на Европската Унија организира работилница за финансиската поддршка која ЕУ ја овозможува.

Г-дин. Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка, ќе ги претстави можностите за финансирање што ги нуди ЕУ и начините како да се користат во: 

Тетово, 21 февруари 2019, 10.15 – 13.15, средно општинско училиште - втора гимназија "7ми Март" (пријави се)

Kочани, 27 февруари 2019, 10.15 – 13.15, хотел ресторан „Амор“ (пријави се)

Работилницата предвидува и работа во групи. Ги покануваме заинтересираните да се пријават онлајн или телефонски на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.  

Бројот на учесници на работилницата е ограничен.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegacioni i Bashkimit Evropian organizon punëtorui për mbështetjen financiare të cilën e mundëson BE-ja.

Z-ri. Nikola Bertolini, shefi i sektorit për bashkëpunim, do të prezantojë mundësitë e financimit të cilat i ofron BE dhe mënyrat si mund të përdoren ato në: 

Tetovë, 21 shkurt 2019, 10.15 – 13.15 Shkolla e mesme komunale "7 Marsi" (regjistër)

Kocani, 27 shkurt 2019, 10.30 – 13.30 Hotel-Restorant "AMOR" (regjistër)

Në punëtori është parashikuar edhe punë në grupe. I ftojmë të interesuarit të aplikojmë në onlajn ose me telefon në numrin falas 0800 88888. Numri i pjesëmarrësve në punëtori është i kufizuar.