Крушево, кафе-бар Snow Bar, 12 септември 2018, 18.30 – 20.00, тема: Развој на туризмот и зачувување на културното наследство.

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.

 

Гостивар, кафе-бар Royal Garden, 14 септември 2018, 18.30 – 20.00, тема: Здравствена заштита и социјална инклузија.

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот. 

 

Штип, Мултимедијален центар „Киро Глигоров“17 септември, 2018, 17.30 - 18.30. Разговор со комесарот на ЕУ Јоханес Хан. 

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот. 

 

Охрид, „Café Liquid“, 24 септември 2018, 18.30 – 20.00, тема: Туризам и заштитата на културното наследство.  

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.  

 

Куманово, „Lounge Bar Fransh“, 25 септември 2018, 18.30 – 20.00, тема: Жените на пазарот на труд. 

 

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Krushevë, kafe-bar “Snow Bar”, 12 shtator 2018, 18.30 – 20.00, tema: Zhvillimi i turizmit dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore. Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn.

 

Gostivar, kafe-bar "Royal Garden" , 14 shtator 2018, 18.30 – 20.00, tema: Mbrojtja shëndetësore dhe inkluzioni social. Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn. 

 

Shtip, Qendra Multimediale “Kiro Gligorov”, 17 shtator, 2018, 17.30 – 18.30. Bisedë me komisarin e BE-së Johanes Han. Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn. 

 

Ohër, “Café Liquid”, 24 shtator, 18.30 – 20.00, tema: Turizmi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore. 

Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn. 

 

Kumanovë, “Lounge Bar Fransh”, 25 shtator 2018, 18.30 – 20.00, tema: Gratë në tregun e punës. 

Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn. 

 

Regjistrohuni në internet ose në numrin falas 0800 88888 çdo ditë pune nga ora 9:00 deri 18:00.