Делегацијата на Европската Унија  ве поканува да учествувате на средби на кои амбасадорот на ЕУ Самуел Жбогар разговара со граѓаните, на теми поврзани со ЕУ и поддршката што ја овозможува, во различни општини.

Пријавете учество онлајн, со електронска регистрација за конкретен град на линковите подолу или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.

 

Охрид, „Café Liquid“, 24 септември 2018, 18.30 – 20.00, тема: Туризам и заштитата на културното наследство.  

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.  

 

Куманово, „Lounge Bar Fransh“, 25 септември 2018, 18.30 – 20.00, тема: Жените на пазарот на труд. 

 

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот.   

 

Битола, „Тераса Широк Сокак“, 26 септември 2018, 13.00 – 15.00, теми: Пристап до правда, животна средина и земјоделство. 

 

Пријавете учество онлајн или на бесплатниот телефонски број 0800 88888, секој работен ден, од 9.00 до 18.00 часот 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ohër, “Café Liquid”, 24 shtator, 18.30 – 20.00, tema: Turizmi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore. 

Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn. 

 

Kumanovë, “Lounge Bar Fransh”, 25 shtator 2018, 18.30 – 20.00, tema: Gratë në tregun e punës. 

Konfirmoni pjesëmarrjen onlajn. 

 

Regjistrohuni në internet ose në numrin falas 0800 88888 çdo ditë pune nga ora 9:00 deri 18:00.