Тим

Масимо Помилио
Директор на ЕУ Инфо центар
massimo.pomilio@euic.mk

Јана Петровска
Висок Менаџер за организација на настани и кампањи
jana.petrovska@euic.mk

Милан Серафимов
Одговорен за социјални медиуми и веб администратор
milan.serafimov@euic.mk

Габриела Делова
Оперативен асистент
gabriela.delova@euic.mk

Леон Кадриу 
Асистент за организација на настани
leon.kadriu@euic.mk

Бојана Трајковска
Асистент за раководење на ЕУ инфо мрежа
bojana.trajkovska@euic.mk

/></a></html>